ระบบรับสมัครการขอรับทุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 2567


ตามมติคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการและการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ ข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๑๒) และมติคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการและการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการ และการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๒ โดยมีการแก้ไขดังนี้

2.1 นักวิจัยใหม่คือ นักวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือแหล่งทุนจากภายนอก

2.2 นักวิจัยเก่าคือ นักวิจัยที่เคยได้รับทุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หรือแหล่งทุนจากภายนอก

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1.1 งานวิจัยด้านการศึกษา ให้การสนับสนุนในการดำเนินการโครงการละไม่เกิน 40,000 บาท ระยะเวลารับทุนตามวงรอบของปีงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ

1.2 งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การสนับสนุนในการดำเนินการโครงการละไม่เกิน 40,000 บาท ระยะเวลารับทุนตามวงรอบของปีงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ

1.3 งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนในการดำเนินการโครงการละไม่เกิน 40,000 บาท ระยะเวลารับทุนตามวงรอบของปีงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ

หลักเกณฑ์

1) ส่งเสริมการทำงานวิจัยที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2) สนับสนุนการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ในระดับการทดลองหรือห้องทดลอง (Lab scale) ยังไม่อยู่ในระดับที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

3) เป็นการวิจัยที่เสาะแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อสร้างเป็นทฤษฎี หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ให้กว้างขวางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4) หากจำนวนโครงการจัดสรรทุนวิจัยไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ยึดมติของคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นข้อยุติ

ให้การสนับสนุนในการดำเนินการโครงการละไม่เกิน 40,000 บาท ระยะเวลารับทุนตามวงรอบของปีงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ

หลักเกณฑ์

1) มีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อหานวัตกรรม/แนวทาง/กระบวนการ/ระบบ สำหรับแก้ปัญหา ที่เกิดจากงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2) หากจำนวนโครงการจัดสรรทุนวิจัยไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ยึดมติของคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นข้อยุติ

ให้การสนับสนุนในการดำเนินการโครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลารับทุนตามวงรอบของปีงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ

หลักเกณฑ์

1) โครงการความร่วมมือต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินทุนทั้งหมด

2) โครงการวิจัยเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นงานวิจัยที่มีประเด็นวิจัยซึ่งตอบสนอง และสอดคล้องกรอบทิศทางการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

3) หากจำนวนโครงการจัดสรรทุนวิจัยไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ยึดมติของคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นข้อยุติ

4.1 กลุ่มงานวิจัยพื้นฐานและกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ จัดสรรทุนให้นักวิจัยใหม่ร้อยละ 70 และจัดสรรให้นักวิจัยเก่าร้อยละ 30

4.2 กลุ่มโครงการความร่วมมือ (Matching Fund) หรือโครงการวิจัยเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นข้อยุติ

รายการ

ระยะเวลา

1. รับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยจากนักวิจัย

ระยะเวลากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน

กลุ่ม 3 ให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม เมื่อนักวิจัยขอทุนและหน่วยงานคู่ความร่วมมืออนุมัติให้ดำเนินการวิจัยร่วม

2. พิจารณาอนุมัติ

กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม

กลุ่ม 3 ให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม

3. เริ่มสัญญาทุน

กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

กลุ่ม 3 ให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม

4. สิ้นสุดสัญญาทุน

กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

กลุ่ม 3 ให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม

5. ขยายระยะเวลาได้ 2 ครั้งๆ ละ 6 เดือน

กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 สิ้นสุดภายใน 30 กันยายน ของปีถัดไป

กลุ่ม 3 ให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม

1) ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องส่งแบบสมัครขอรับทุน และบันทึกข้อความขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยกลุ่ม 3 ให้แนบหนังสือยืนยันความร่วมมือของหน่วยงานคู่ความร่วมมือประกอบการขอรับทุน

2) ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้ 1 เรื่อง หรือเป็นผู้ร่วมวิจัย ทั้งนี้รวมกันแล้วไม่เกินคราวละ 2 เรื่อง ในเวลาเดียวกัน

3) ผู้ขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนจากงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2567

4) ผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญารับทุนตามแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

5) การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการที่ได้รับทุน ต้องได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6) คณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สงวนสิทธิที่จะระงับทุน ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาการรับทุน

7) กรณีที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามสัญญาทุนและขอขยายระยะเวลาครบ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 6 เดือนแล้ว การดำเนินงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ จะไม่สามารถเบิกจ่ายทุนวิจัยที่เหลือได้และให้ผู้รับทุนจัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารตามสัญญา หากผู้รับทุนไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใน 90 วัน พร้อมคืนเงินทุนวิจัยที่เบิกไปแล้วทั้งหมด และดอกเบี้ยตามสัญญาทุนที่ได้รับการสนับสนุน รวมทั้งจะไม่สามารถขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 5 ปี

กรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะรับทุนหลังทำสัญญาให้ถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญา ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนวิจัยเต็มจำนวนที่ได้ทำการเบิกจ่ายดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุน หากผู้รับทุนยังมิได้ทำการเบิกจ่ายทุนวิจัย ผู้รับทุนจะต้องจ่ายค่าปรับร้อยละ ๕ ของทุนที่ได้รับการสนับสนุน และให้นำเงินทุนวิจัยและค่าปรับทั้งหมดเข้ากองทุนวิจัย

1) การพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรที่ขอรับทุนสนับสนุน โดยจัดทำเป็นประกาศของคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2) การพิจารณาการรับคืนทุนสนับสนุนการวิจัย ให้เป็นไปตามข้อ 4 (7)

8.1 การจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัยให้แบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเมื่อทำสัญญา จำนวนร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับ พร้อมใบสำคัญรับเงิน

งวดที่ 2 จ่ายเมื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ร้อยละ 25 ของวงเงิน ที่ได้รับ พร้อมใบสำคัญรับเงิน

งวดที่ 3 จ่ายที่เหลือทั้งหมด เมื่อผู้วิจัยนำส่ง

1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม

2) อัพโหลดไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ลงในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งไฟล์ WORD ไฟล์ PDF และไฟล์ PDF ลงลายน้ำให้แล้วเสร็จ พร้อมเอกสารเบิกจ่ายทั้ง 3 งวด

3) ใบสำคัญรับเงิน

8.2 การจ่ายเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในกรณีที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

10.1 ค่าตอบแทน

1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ไม่เกิน 5,000 บาท/เรื่อง

2) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ไม่เกิน 1,500 บาท/เรื่อง

3) ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล 100 บาท /คน/ครั้ง

4) ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

5) ค่าตอบแทนมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนวิจัย (งานวิจัยตามสาขาวิชา) และค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย ไม่อนุมัติให้เบิกจ่าย

10.2 ค่าใช้สอย

1) ค่าเดินทาง ค่าเช่ายานพาหนะ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2) ค่าที่พัก ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

3) ค่าอาหาร และอาหารว่าง ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ไม่เกิน 2,000 บาท/โครงการ

5) ค่าจ้างทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 2,000 บาท/โครงการ

6) ค่าเช่าสถานที่ ให้ใช้จ่ายตามความจำเป็นและความเหมาะสม

7) ค่าธรรมเนียมการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย เบิกจ่ายตามจริง

8) ค่าตีพิมพ์เผยแพร่

9) ค่าใช้สอยทั่วไป เช่น

ก) ค่าจ้างถอดเทป ไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง

ข) ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง

ค) ค่าจ้างเหมาบริการ ไม่เกิน 15,000 บาท/ครั้ง

9) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักวิจัย ไม่อนุมัติให้เบิกจ่าย

10.3 ค่าวัสดุ

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ

(2) ค่าวัสดุสำนักงาน ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ

(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ

(4) ค่าวัสดุอุปกรณ์สารเคมี ไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ

10.4 ค่าครุภัณฑ์

(1) ครุภัณฑ์ทุกประเภท ไม่อนุมัติให้เบิกจ่าย

โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้ยึดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชนฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และอยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนวิจัย

ผู้วิจัยต้องทำบัญชีจ่ายและเก็บหลักฐานการจ่ายไว้เป็นเวลา 10 ปี เพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

11.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินเครื่องมือวิจัย ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่เกิน 500 บาท และไม่เกิน 3 คน

11.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน ฉบับละ 1 คน และให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่เกิน 1,500 บาท

กรณีที่ผู้วิจัยทำการวิจัยไม่เสร็จตามกำหนด ให้ผู้วิจัยขอขยายเวลาการรับทุนวิจัยต่อประธานคณะกรรมการกองทุนวิจัยได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดสัญญา